Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. apríla 2007

Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť! Kto by nechcel viesť úspešný život? Dosiahnuť určité postavenie, uznanie, nadobudnúť dobrú životnú úroveň, hospodárske zabezpečenie? To je túžba každého slušného človeka. Stelesnená múdrosť v knihe Prísloví, za ktorou vidíme samého Pána Boha, nám v dnešnom texte podáva návod, ako dosiahnuť obľubu u Boha aj u ľudí, predĺženie života, rozhojnenie blaha, zdravia, majetku a iné. Všetko toto môže človek dosiahnuť vtedy, keď splní tu uvedené podmienky: dodržiavať Božie prikázania, žiť v láske a vernosti, dúfať v Boha a nie v seba, žiť v Božej bázni a poslušnosti. To však ešte neznamená, že sa nám nič zlé nemôže stať. Záver nášho textu hovorí aj o Božom dohováraní a trestaní, ktoré však smieme prijímať ako dobrú Božiu výchovu. Takýto život bol ideálom pre zbožných ľudí v dobe Starej Zmluvy. My, ľudia Novej Zmluvy, máme pred očami vzor života Pána Ježiša, plného lásky, pokory, služby, obetavosti a predovšetkým poslušnosti svojmu Otcovi. K takému životu vyzýva aj nás, Jeho nasledovníkov. Úspešný život tu nezáleží od hľadania vlastného blaha, ale Božej vôle a slávy Božej.