Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. mája 2007

Zamenili svoju slávu za podobu vola, čo žerie trávu. Dnešný odsek pokračuje v hodnotení múdrosti v našom živote. Ide tu o múdrosť, plynúcu nie z dosiahnutia vysokej úrovne vzdelania, ale o múdrosť získanú v pokornej oddanosti Pánu Bohu: „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom“, čítame v tej istej knihe (9,10). Takáto múdrosť „je stromom života tým, ktorí ju uchopili“. Stromy mali v Oriente zvláštny význam. Možno aj preto, že ich vek často ďaleko prekračoval vek ľudí. Mnohé biblické udalosti v SZ sa týkajú nejakého stromu. Najznámejší je strom života v raji. Po jedení ovocia zo stromu poznania dobrého a zlého, Hospodin vyhnal človeka z raja, „aby nevzal a nejedol zo stromu života a nežil večne“ (1M 3,22). Tu, v knihe Prísloví, zaznieva niečo z tej tajomnej vzácnosti stromu života, lebo život v Božej bázni a múdrosti prináša človeku kúsok večnosti už teraz. Strom života sa spomína aj v Zjavení 22, kde jeho ovocie a lístie prináša uzdravenie národom. Pre nás, kresťanov, znamená strom života kríž Pána Ježiša, lebo nám prináša večné uzdravenie a večný život v Božej blízkosti.