Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. mája 2007

Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Naše fyzické srdce je veľmi dôležitý orgán v tele. Pokiaľ srdce plní svoju úlohu, človek žije. Ako náhle sa zastaví, je definitívny koniec života. Preto si treba srdce veľmi chrániť. Srdcu sa však pripisuje aj iná funkcia. Je centrom nášho duševného i duchovného života. Hovoríme o ľuďoch citlivého, láskavého srdca, ale tiež o ľuďoch zlého, tvrdého srdca. Pán Ježiš povedal, že zo srdca prichádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie (Mt 5,8). Kvalita nášho srdca závisí od nás samých. Od toho, či si ho chránime pred diabolskými zvodmi, či ho zameriavame na Boha, či si ho nechávame očistiť krvou Božieho Baránka Pána Ježiša, či dovolíme, „aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach“ (Ef 3,17). Ak áno, tak aj my patríme k Božiemu ľudu, ku Kristovej cirkvi, kde „láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého“ (R 5,5). Toto je cesta múdrosti odporúčaná v knihe Prísloví a potvrdená slovom Božím aj v NZ. Preto „urovnaj chodník pod nohami, a nech všetky tvoje cesty sú pevné. Neodbočuj ani napravo, ani naľavo, odvracaj nohu od zlého“.