Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. mája 2007

Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu. Aj dnes sme slovami z knihy Prísloví volaní k múdrosti vychádzajúcej z Božej bázne, lebo len tak nepoblúdime. „Syn môj, pozoruj moju múdrosť... aby si si uchránil rozvahu“. Pán Boh vidí všetky naše cesty, pozná aj tie najtajnejšie myšlienky. On sa nedá ničím oklamať. On cez tisícročia až dodnes zotrváva pri svojich prikázaniach. Dnešný odsek upriamuje našu pozornosť na zachovávanie prikázania: „Nescudzoložíš“. V dobe písania knihy Prísloví bol pre Boží ľud veľkým zvodom pohanský kult okolitých národov, spojený s vierou v moc božstiev lásky a plodnosti. Preto sa považovalo za samozrejmosť legálne pestovať takzvanú „chrámovú prostitúciu“. Žiaľ, mnohí z Božieho ľudu sa dali zviesť a doplatili na to nielen fyzickou ujmou, ale aj stratou viery v živého Boha. Dnešný svet zvádza podobné boje a ešte vo väčšej miere, aj keď pod iným názvom. Dnes hovoríme o kulte tela, sexuálnej neviazanosti a svojvôli, vymykajúcej sa akýmkoľvek pravidlám morálky, slušnosti a zodpovednosti. Naviac tento trend ponúkajú aj verejné prostriedky, najmä televízia. Božie prikázania sa tu pošliapavajú ako prežité a nepotrebné, obmedzujúce slobodu človeka. Lenže „Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože, kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu“ (G 1,6.7). Rozvrat manželstiev a rodín povedie k rozvratu celej spoločnosti, národa. Už teraz badáme rôzne neblahé dôsledky. Kresťanské cirkvi musia varovať, biť na poplach, aj keď ich hlas nikto vážne neberie. Kiež by príklad nášho života, našich manželstiev a rodín ukazoval na celkom iné zameranie? Kiež by sme žili zodpovedne vo vedomí, že „cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým“!