Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. mája 2007

Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech. Dnešná nedeľa nás opäť veľmi výrazne volá svojou zvesťou k veľkonočným udalostiam, ktoré v nás vyvolávajú potrebu ďakovať a chváliť. Veď úprimne veriaci človek uznáva, že Boh mal dôvod sa na nás hnevať. Boh má aj dnes dôvod a právo hnevať sa na nás pre náš hriech a trestať nás. S úžasom však hľadíme na to, ako Boh svoj hnev obrátil na záchranu. Božia ruka, ktorá mala byť trestajúcou, stala sa vystretou rukou Božej záchrany v Ježišovi Kristovi. A úžasné slová vyznania „Boh je moja spása...“, „On sa mi stal spasením“, odrážajú skutočnú hĺbku prežitej Božej lásky a milosti v jednom ľudskom srdci, ktoré už nemôže inak, iba vyznávať a svedčiť o Božej záchrane a „spievať pieseň novú“ na Božiu oslavu. A zároveň takéto – zachraňujúcou Božou láskou – dotknuté ľudské srdce s istotou vyznáva, že ak raz človek okúsil z tejto nekonečnej studnice Božej milosti a dobroty, bude sa znovu a znovu vracať a čerpať z prameňov života a spasenia: „S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.“ Tieto vzácne slová jedného zachráneného človeka sú pre nás svedectvom a ukazovateľom cesty k Bohu – darcovi spasenia. A iba osobné poznanie a prežitie Božej lásky a milosti nám pomôže, aby sa slová tohto chválospevu stali aj naším každodenným chválospevom na oslavu Božiu.