Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. mája 2007

Približuje sa mi tento ľud svojimi ústami, a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa. V každom z nás je hlboko zakorenená túžba dávať tým, ktorých milujeme, to najlepšie. Aj Boh nám túži na znak lásky darovať vzácny dar – Ducha Svätého. Kto môže byť obdarovaný Bohom? Keď Izraeliti putovali do zasľúbenej zeme, okrem Mojžiša prijalo dar Božieho Ducha aj vybraných 70 „starších“ – tí, ktorých vek alebo skúsenosti predurčovali na to, aby sa spolu s prorokom podieľali na riadení rozhádaného a reptajúceho ľudu. Mojžiš si však želal, aby Boh dal svojho Ducha celému ľudu, nie iba určitej skupinke vyvolených (v. 29). Aj prorok Jóel predpovedal, že raz príde čas, kedy bude Boží Duch vyliaty na každého (Joel 3,1-5). Tak sa proroctvo, ako aj Mojžišovo želanie, naplnilo počas sviatku Letníc v Jeruzaleme, v 50. deň po Kristovom vzkriesení (Sk 2,1-21). Odvtedy môže dar Ducha Svätého prijať každý, bez rozdielu – či ide o pohlavie (synovia aj dcéry), o vek (mládenci aj starci), či postavenie (otroci aj otrokyne). Dar Turíc nie je určený výlučne pre apoštolov, elitnú skupinu, určitý národ či generáciu. Boh svoj dar neobmedzil. Ducha Svätého môže dostať každý, koho si Pán povolá skrze Ježiša Krista. Aj ty si pokrstený. Aj ty patríš k povolaným a si príjemcom daru Turíc. Čo s tým urobíš? (Efezským 4,30; 1 Tesalonickým 5,19).