Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. mája 2007

Zavolal Hospodin na Samuela, a ten odpovedal: Tu som. Na akom mieste sa s Ním môžeme stretnúť? Ako Ho svet môže spoznávať? Boh už neprebýva v svätostánku na Sinaji, ani na vrchu Garizim v Samárii, ani v jeruzalemskom chráme, ani v rímskej katedrále. Boh sa rozhodol, že bude prebývať v obyčajných, veriacich ľuďoch: – Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? (1K 3,16) Vo svete sa dnes zjavuje prostredníctvom cirkvi, ktorá oslavuje narodeniny práve počas svätodušných sviatkov. Martin Luther nazval kresťanov „Božími maskami“. Bol presvedčený, že svet nemôže vydržať priame pôsobenie Božej sily, a tak Boh používa ľudí na to, aby vyjadril seba samého. Aj my sme pozvaní k tomu, aby sme dali Bohu v tomto svete tvar, aby sme stelesňovali niečo z toho, aký je. Kresťania by mali byť pre okolitý svet dôkazom toho, že Boh je živý, že koná a hovorí skrze nich. Musíme však priznať, že Boží charakter svetu predstavujeme väčšinou veľmi chabo. Stále však platí to, čo o cirkvi a ľuďoch, ktorí ju tvoria, povedal J. F. Powers: – Je to stará veľká loď. Škrípe, kolíše sa a občas sa ti z nej chce zvracať. Ale dopláva tam, kam mieri. Vždy tam doplávala a vždy tam dopláva, až do konca vekov – s tebou alebo bez teba.