Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. júna 2007

Tvoja milosť je lepšia ako život. Predmety sporov medzi súrodencami bývajú rôzneho charakteru. Konflikt medzi dvojičkami Jákobom a Ézavom však vznikol kvôli niečomu, čo dnes nevieme celkom dobre pochopiť – kvôli otcovmu požehnaniu. Koľkým súrodencom by dnes na rodičovskom požehnaní záležalo natoľko, aby sa ich cesty preto rozišli? V čom je hodnota požehnania? V Starej Zmluve znamenalo požehnanie udelenie dobra, spravidla materiálneho, v Novej Zmluve sa ním označuje aj duchovný prínos evanjelia. Požehnaný človek je šťastným, blaženým človekom. Požehnanie plní funkciu slova na rozlúčku, lebo posiela človeka do novej situácie s novými úlohami. Dnes sa s ním stretávame spravidla na Službách Božích, pri konfirmáciách, sobášoch, či krstoch... Viditeľným znakom sa oznamuje odovzdanie človeka do novej životnej situácie: položením rúk na hlavu, zodvihnutím rúk a znakom kríža. Pre ľud Starej Zmluvy bolo samozrejmé, že na požehnanie pripojil svoj súhlas: „Amen“ – čo znamená „je to tak“, alebo „nech sa tak stane“ (Ž 41,14). Kedysi starší udeľovali požehnanie mladším pred novou životnou situáciou často krížikom na čelo. Bolo by dobré a veľmi žiadúce, aby sa tento pekný zvyk opäť vrátil do našich rodín.