Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. júna 2007

Hospodin spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody. Požehnanie je výborná vec. Nie div, že ten, kto o ňom vie, túži po tom, aby ho dosiahol. Neslobodno však zabudnúť, že požehnanie je Boží dar. Pán Boh ho dáva, ale sám určuje správny čas. Keď ho zasľúbi, svoj sľub aj dodrží. A nepotrebuje, aby sme Mu k tomu pomáhali. A už vôbec nie tým, že niekoho o požehnanie oberieme. Cieľ totiž neposväcuje prostriedky, ktorými sa k nemu môžeme dostať. Máme mať totiž na mysli nielen svoje vlastné dobro, ale máme sa starať aj o požehnanie našich bratov a sestier. A keď sa nám zdá, že by sme mohli Pánu Bohu pomôcť a využiť k tomu aj nie celkom správne prostriedky, pozrime sa na nášho Pána Ježiša Krista! On nikdy nezneužil moc, ktorú mal, ale k najväčšiemu požehnaniu kráčal tou najťažšou cestou. Keď Mu budeme dôverovať, On nás požehná. To nech nám je istotou.