Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. júna 2007

Tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme. Aké je úžasné, keď nás v cieli nášho putovania príjmu srdečne a s radosťou, tak, ako prijali Jákoba. Našiel nielen rodinu, ale aj nový domov. Začína sa nová etapa jeho života. Prešiel jedným medzníkom. Nevedel, kam ide a teraz spoznal, že Božia láska je naozaj s ním, veď sa ho dotkla prostredníctvom lásky ľudí, ktorí ho prijali. Nachádzajú aj u nás ľudia dlhšiu alebo hoci aj celkom krátku zastávku na ceste putovania životom? Nachádzajú aj u nás lásku, porozumenie, otvorené dvere a srdcia? Nezabúdame niekedy na kresťanskú pohostinnosť? Na to, čo naši rodičia vyjadrovali slovami: „Hosť do domu, Boh do domu!“? Pane, Ty nás prijímaš s nesmiernou láskou. Daj, aby sme aj my tak prijímali všetkých, ktorí sa pri nás zastavujú a dali im cítiť teplo Tvojej lásky!