Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. júla 2007

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým. Dnes sa dostávame k samotnému záveru príbehu Jozefa a jeho bratov. Jákob, ten, ktorý bol akousi zárukou stability medzi Jozefom a jeho bratmi, zomrel. Nie náhodou sa teraz Jákobových synov zmocňuje strach. Pred všetkými tu stojí nevyriešená vina, nevyriešený problém minulosti. Otec, kým žil, býval zárukou dobrých vzťahov medzi súrodencami. Ale čo teraz? Nezmení Jozef svoj vzťah k nim? Proti otcovi sa síce tiež previnili, ale to bol otec. Ten im už dávno odpustil. Čo však brat? To je niečo celkom iné. Čo spraví ten? Jozef má naozaj iba dve možnosti. Buď sa vydá na cestu odplaty a pomsty, alebo na cestu odpustenia a milosrdenstva. Napriek tomu, že bratia Jozefovi veľmi skomplikovali život a ublížili mu, on sa im nemstí. Pretože sila nie je v pomste, ale v odpustení. Skutočná moc sa neprejavuje, ani nedokazuje vraždením, ale milosrdenstvom. Toto už dávno pred nami spoznal Jozef! Toto spoznali tí, ktorí uverili v Krista. Toto dnes máme spoznať aj my. Dobrom prekonávajme zlo! Odpustením nenávisť! Zmierením krutosť. A milosrdenstvom každú nespravodlivosť. Nech je nám v tom príkladom sám Pán Ježiš, ktorému bolo najviac ublížené, a predsa z kríža volá: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!“