Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. augusta 2007

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom a či je muž čistý pred svojím Tvorcom? To, čo počuli učeníci od svojho majstra v úzkom kruhu, majú teraz rozhlasovať zo striech. Božie Slovo sa má jasne dostať všade. Tajomstvo Božej lásky nemá zostať tajomstvom len pre určitú skupinu ľudí, ale má byť rozhlásené, dané na známosť všetkým. Toto Slovo o Božej milosti máme prinášať bez strachu. Veď v najhoršom prípade možno zahubiť len telo, nie však dušu. Strach o vlastný život – dnes skôr v zmysle strachu zo straty doterajšieho spôsobu života – je niekedy tou najväčšou prekážkou k vydaniu sa na cestu Božej lásky. V diele zvesti Božieho Slova môžeme dôverovať Božej starostlivosti o svojich poslov. Otec na nebesiach bdie nad životom každého, kto sa rozhodol šíriť Jeho Slovo. Svojím spôsobom života tu, na Zemi, si pripravujeme večnosť. Môže prísť chvíľa, keď stratíme svoje telo, máme však pripravené nové, u Pána. Človek si so sebou odnáša následky toho, ako tu žil a veril so všetkými pozitívnymi i negatívnymi prvkami. O tom hovoria posledné verše nášho textu: „Preto ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ Tajomstvá Božej lásky odkrývajme odvážne a zreteľne.