Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. augusta 2007

Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí – oboje učinil Hospodin. Pán Ježiš tieto slová hovoril svojím učeníkom, vyslancom, poslom. Chce posilniť ich odvahu k zvestovaniu evanjelia. On prijatie apoštolov považuje skutočne za prijatie seba samého. Kto ich prijme, bude mať účasť na tom, akoby prijal Jeho. To je povzbudzujúca situácia pre učeníkov, apoštolov, ktorí sami o sebe neboli nijako zvláštni, výnimoční, ale týmito slovami dostáva ich vyslanie novú dimenziu, nový obsah, charakter, novú hodnotu. Pre nás je to zároveň možnosť uvedomiť si, že aj my, keď prichádzame k ľuďom, prinášame im Ježiša Krista. A to je zvláštna a výnimočná úloha. Prinášame niečo, čo je najdôležitejšie a najvzácnejšie. Máme čo odovzdať. Tieto slová sú povzbudením aj pre prijímajúcich. Nech nás neodrádza obyčajnosť, nedostatočnosť, slabosť zvestovateľov. Nie oni sú dôležití, ale Ten, ktorého zvestujú, Ježiš Kristus, Boží Syn. Je dôležité vytvárať pre nich podmienky pre zvestovanie, vychádzať im v ústrety, nedať sa pomýliť ich ľudskými vlastnosťami.