Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. augusta 2007

Vyslyš, ma Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť. Niekedy možno aj my zápasíme s myšlienkou typu – ako by našej viere pomohlo, keby sme mohli žiť aspoň chvíľu v Ježišovej prítomnosti. Z príbehu, ktorý sme si dnes prečítali, sa dozvedáme, že ani Ježišova prítomnosť a divy nepomohli všetkým. Ježiš vyslovuje „beda“ ako výraz vnútornej bolesti nad nekajúcnosťou tých miest, ktoré zažili Jeho prítomnosť, počuli Jeho slová, dokonca sa Ho dotýkali. Ježišova blízkosť má človeka priviesť k pokániu. V Jeho blízkosti spoznávame svoju biedu, duchovnú aj ľudskú. Kto počul posolstvo o vykúpení Kristovou krvou, a predsa ide svojou vlastnou, Bohu nepriateľskou cestou, ten na seba uvalil väčšiu vinu než najväčší zločinec. To nie je nejaký ľudský výrok, ale posúdenie samotného svätého, spravodlivého a nepodplatiteľného Boha. My, ľudia, by sme pravdepodobne vyniesli celkom iný rozsudok. Pre nás by mala väčší význam prosperita, výstavba, obchodné centrá, vydláždené námestia, kultúrne programy, ako pokora pred Božím Synom, zbožnosť a oslava Boha. Tu vidíme, že naše posudzovanie je nesprávne, pretože je skazené hriechom. Prosme Pána Boha, aby nám dal dostatočne múdre srdce na spoznanie bohatstva Jeho lásky, aby Jeho milosť nebola pri nás daromná!