Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. augusta 2007

Onemel som a zatíchol, zamĺkol som nedbajúc na výhody, ale moja bolesť sa rozjatrila. Často si ani neuvedomujeme, čo všetko z Jeho milosti máme. Človeku pripadá normálne že dýcha, počuje, vníma, vidí... Text na dnešnú nedeľu nám hovorí o slepcovi. A nielen o slepcovi, ale aj o veľkej viere v Pána Ježiša Krista. Lebo – ako vieme – slepec by sa sám k Pánovi Ježišovi nedostal. Museli ho za Ním priviesť iní. Aj my sme často takými slepcami – slepcami, ktorí majú síce zrak v poriadku, ale skrze svoju pýchu, či zatvrdilosť svojho srdca nevidia, teda odmietajú ponúkanú záchranu a ospravedlnenie zdarma, z milosti, a to cez potupnú smrť na kríži, zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Milá sestra, milý brat, buďme ako tí, čo slepca priviedli k Ježišovi! Podobne, ako oni, aj my majme neklátivú vieru, nezištnú lásku a veľkú nádej! Pomáhajme svojim blížnym, aby aj oni našli pravý poklad – Pána Ježiša Krista, aby nám všetkým bolo evanjelium tou radostnou zvesťou, čo Pán Boh vykonal pre nás, aby sme nezahynuli ako hriešnici, ale aby sme sa stali dedičmi kráľovstva nebeského!