Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. septembra 2007

Nezatúžiš po dome svojho blížneho, ... ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu! Pán Ježiš hovorí niečo o tom, ako by sa moja zbožnosť nemala prejavovať. A je dobré, keď si to pozorne prečítame, aby sme sa vyvarovali toho, čo nám neprospieva a je zlým príkladom pre naše okolie. Podľa toho, ako žijeme, ako sa správame, ľudia veľmi často posudzujú aj kresťanstvo, ktoré vyznávame. Ako reprezentanti nášho Spasiteľa často sklameme a mnohých, žiaľ, odradíme. Dávajme pozor na svoj duchovný život! Prejavujme a žime svoju vieru aj s jej prejavmi! Pravá zbožnosť – moja aj tvoja – sa prejavuje (iste sú aj ďalšie prejavy), vždy tak, že sme v spoločenstve Božieho ľudu. Stotník Kornélius mal zbožného vojaka a ten mohol byť dobrým poslom pre pozvanie apoštola Petra, ktorý potom Kornéliovi a celému jeho domu povedal, čo majú robiť – ako Boží posol. V knihe Skutkov čítame, že zbožní židia prišli na slávnosti do Jeruzalema, a tak mohli počuť apoštolov a Petrovu kázeň o Ježišovom ukrižovaní a vzkriesení. Sami sa potom mohli rozhodnúť pre úprimnú vieru v Pána. Žalmista vyznáva: „Radoval som sa, keď mi hovorili: ´Poďme do domu Hospodinovho!´“ Koho dnes pozveš do chrámu, aby sa radoval, že si ho niekto všimol, že sa ho niekto zaujal? Kto sa dnes bude radovať z tvojho záujmu? Za koho sa modlíš, tomu prejav svoj záujem aj slovne! Je nedeľa, tvoje miesto by dnes nemalo byť v chráme prázdne. Možno treba ísť za niekým s posolstvom a tým Božím poslom môžeš byť práve ty! Možno dnes by si mal počuť dôležité posolstvo pre svoj život. Ale ako ho počuješ, ak by si chýbal.