Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. septembra 2007

Tam si videl, ako ťa Hospodin, tvoj Boh, niesol, ako si človek nesie syna. Snáď sa ani nedá krajšie vyjadriť, kto je Ježiš. Kristus – Pomazaný, teda Ježiš uvedený do kňazského, prorockého a kráľovského úradu. Syn Boha – nie len človek, ale aj Boh. A nejde len o nejakého Boha, ale o živého Boha. Niet pochybností – Boh sa zjavil ľuďom. Naozaj veľké vyznanie. Pán Ježiš to tak aj hodnotí, že je to odhalenie pravdy o Ňom, ktoré dáva Petrovi sám Otec. Vtedy to bol Peter a teraz je tu cirkev, ktorá je zvestovateľom tejto zvesti. Je pevnosťou, ktorá odolá aj diablovi. Ako je to možné? Tým, že budeme predkladať a v láske žiť pravdu o Bohu, o človeku, o spáse. Táto zvesť má moc spasiť ľudí. Chvála a dobrorečenie patrí Bohu, že Boh sa sklonil k nám a ľudia môžu byť zachránení vierou v túto priamu a jasnú zvesť: „Ježiš Kristus – Syn Boha živého – je Spasiteľ“.