Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. októbra 2007

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Tak, ako sme to čítali včera, sú ľudia, ktorí kladú výsmešné a bláznivé otázky, len aby sami sebe dokázali, že nepotrebujú Krista. Sú však aj ľudia, ktorí naopak, úprimne hľadajú odpovede na svoje otázky a chcú úprimne nasledovať Pána Boha. A nie je ich málo. Chcú sa zapáčiť Bohu, chcú konať podľa Jeho vôle, chcú dodržiavať Jeho zákon. Takí boli aj farizeji. Ľudia hlbokej viery a oddanosti voči Božím zákonom. Žiaľ, postupom času si začali viac ceniť zákon než zákonodarcu a Božie zákony sa pre nich stali dôležitejšie ako vzťah k Hospodinovi. Celý svoj život venovali tomu, aby správne pochopili všetky zákony, prikázania a zákazy, aby im neušiel ani ten najmenší odtienok v Božom zákone. Chceli byť dokonalí pred svojím Bohom, chceli všetkým ukázať svoju vieru. Pán Boh však chce viac, omnoho viac. Nechce bezduché plnenie príkazov a zákazov. Chce, aby sme Ho milovali a preto poslúchali Jeho Slovo. Preto Pán Ježiš kladie farizejom svoju otázku. Nepýta sa ich na zákon, nepýta sa ich, ako plnia Božie prikázania, ale pýta sa ich na Mesiáša. Čí je syn? To bola pre nich najdôležitejšia otázka. A stále je. Čí syn je Kristus? Ak je pre nás Pán Ježiš len učiteľom zákona, ak je pre nás len učiteľom morálky a správneho života, môžeme alebo nemusíme Jeho učenie prijať. Veď učiteľov je dosť. Ak však vieme a veríme, že On je Boží Syn, musíme sa rozhodnúť, čo s Ním. Božieho Syna totiž nemôžeme poslať preč ako obyčajného človeka, na ktorého práve nemáme náladu. Božiemu Synovi musíme dať odpoveď. Odpoveď, ktorá bude platiť pre večnosť. Pretože tento Syn Boží dal za nás svoj život, svoju krv, svoje telo. A to si vyžaduje odpoveď. Akú? Odpoveď, akú mu dal Peter: „Ty vieš, Pane, že Ťa milujem.“ Alebo odpoveď, ktorú Mu dal Tomáš: „Pán môj a Boh môj!“ Povedzme to, vyznajme to z celého srdca a potom už budeme nielen vedieť, ktorý zákon je najdôležitejší, ale budeme ho aj vedieť žiť.