Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. októbra 2007

Hospodine, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá i zem. Desať Božích prikázaní hovorí o zachovávaní dňa odpočinku: „Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!“ Mojžišov zákon toto – okrem iného – konkretizuje aj príkazom v sobotu nezbierať úrodu. (2M 34,21) Ani žatva nemala byť dôvodom na porušenie sobotného odpočinku. Pravda, učeníci idúcky cez polia, úrodu v pravom zmysle slova nezbierali. Len si pri cestičke odtrhli zopár klasov. Nebola to krádež, nebol to vstup na súkromný pozemok. Mojžišov zákon takého trhanie klasov pripúšťal kvôli chudobným. Farizeji zaslepení vedľajšími zákonmi v tom však videli znesvätenie soboty. My sobotu už dodržiavať nemusíme. Zákon bol ľuďom daný ako vychovávateľ do príchodu Krista. Napriek tomu oceňujeme význam sviatočného dňa. Pre nás je zvlášť vhodným dňom na odpočinok, na duchovné i fyzické občerstvenie nedeľa – deň Pánovho vzkriesenia. Preto sa v tento deň stretávame kvôli službám Božím. Pán Ježiš povedal, že sviatočný deň je ustanovený pre človeka a nie človek pre sviatočný deň. Preto skúsme aj na našu nedeľu hľadieť ako na zvlášť vhodný deň na odpočinok, na bohoslužby a na konanie dobra. Neznamená to, že tento deň máme prežiť v záhaľčivosti a že nesmieme ani pohnúť prstom na pomoc niekomu druhému. Nedopusťme, aby sa nedeľa stala dňom, ktorý sebecky prežijeme pre seba!