Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. októbra 2007

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu. Keď Luther objavil v Písme spasenie z milosti, jeho srdce zaplesalo a neprestalo jasať až do jeho smrti. Akoby nadviazal na to, čo dávno pred ním zvolal Jób: „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije...“ (v. 25.). To je tá istá radosť, ktorá rozochvela srdce apoštola Pavla v 2 Tim 1-12: „...viem, komu som uveril...“ Napriek súženiu, napriek protivenstvám, napriek všetkému mudrlanstvu v cirkvi aj mimo nej, znie po stáročia až dodnes vyznanie: „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije...!“ Triumf viery! Jedine z milosti, jedine vierou, jedine pre zásluhy Pána Ježiša Krista! Toto je dodnes hlavnou identitou, poznávacím znamením našej cirkvi. Preto reformácia do svojho stručného odkazu vložila aj slová: jedine vierou (sola fide). Apoštol Ján v 1. liste 5,4 vysvetľuje, že „...víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ Ona nás držala po všetky dni, ona nás bude držať aj v dnešný deň. Aj nad hrobmi blízkych, aj nad mojím vlastným. Viera v Ježiša Krista. Viera, ktorá je darom Božím pre náš život.