Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. novembra 2007

Poslušnosť je lepšia ako obeť. Toto je otázka, ktorú si veriaci človek počas života položí neraz. Zvyčajne si ju kladie vtedy, keď sa cíti vinný. Otázka je správna. Vždy sa takto pýtajme, keď nás obviňuje svedomie! Starozmluvný človek v takýchto chvíľach predstupoval pred Pána Boha s obeťami. Micheáš spomína, že jeho znepokojené svedomie zašlo až do extrému a vyústilo do otázky: „Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok?“ a dostáva odpoveď: „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ Zachovávať právo, teda poznať, čo Boh ustanovil ako sväté a pravé a podľa toho všetko posudzovať a verne to plniť. Ďalej má mať v našich životoch miesto milovanie láskavosti. Milujeme všeličo, ale milovať láskavosť, byť láskavý, konať s láskou, to je pre nás nesmierne ťažké. Proti tomu sa búrime – možno aj preto, lebo si uvedomujeme, že na to nemáme. Nie je nám to prirodzené pre našu hriešnosť, ale práve toto poznanie môže vyústiť do pokory, do pokorného vyznania: „Sám, sama od seba nedokážem chodiť po Tvojich cestách Hospodine a preto Ťa prosím, nauč ma chodiť v pokore s Tebou tak, ako chodil Tvoj Syn Pán Ježiš Kristus!“