Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. novembra 2007

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. A tak Hospodin požehnal posledné Jóbove dni viac ako prvé. Jób neopustil Hospodina ani v kríži. Na tento kríž určite do smrti nezabudol. Neraz si podobne, ako my, spomenul na to ťažké, čo prežil, čím prešiel. Životné ťažkosti však človeka aj mnohému naučia. Jóba priviedli k poznaniu Boha, prehĺbili jeho vieru, utvrdili v dôvere, že On svojich verných neopúšťa, ale sa k nim priznáva. V Jóbovom prípade to bolo celkom konkrétne priznanie. Všetko, o čo prišiel, sa mu vrátilo dvojnásobne. Len počet detí zostal rovnaký. Životné problémy privádzajú mnohých z nás k úprimnejšiemu primknutiu sa k Všemohúcemu a s odstupom rokov neraz k poznaniu, že ten kríž nám nebol len na zlé, ale aj na dobré.