Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. novembra 2007

Pokorní budú jesť a nasýtia sa, a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú. Jakub vyzýva kresťanov k trpezlivosti až do Pánovho príchodu. Aj dnes, na začiatku nového týždňa, nás môžu čakať rôzne udalosti. Ťažké, komplikované. Môžu byť pred nami skúšky, lekárske vyšetrenia, boje s chorobami, nástup do nového zamestnania, problémy s ľuďmi v našom okolí. Môžu byť pred nami komplikované rozhovory. Naše vnútro sa chveje v pomyslení na to, čo nás čaká. Môžu to byť však aj chvíle, keď si hovoríme, keby už bol koniec sveta, aby som bol/a zobratý/á z tohto sveta. Neraz máme aj obavu vykročiť do nového týždňa. Jakub hovorí o zmužilosti a trpezlivosti. Jeho praktická výzva, brať si za vzor prorokov, je správnou voľbou. Ich život často nebol jednoduchý. Ich poslanie bolo na hrane života a smrti. Prenasledovanie, nepokoj a nedôvera – to všetko bolo prirodzenou súčasťou ich každodenného života. Mnohí im podrážali nohy. Iní ich klamali. Zavádzali. Často prežívali obavy o svoj život. Predsa však skoro všetci boli vytrvalí v tom, čo im Pán Boh zveril. Verne zvestovali Slovo Božie a upozorňovali Boží ľud na Boží trest, ale aj na cestu pokánia. Svojím životným štýlom stále ukazovali na Pána Boha, Jeho milosť a Jeho konanie. Boli verní, lebo vedeli, že k tejto úlohe ich posiela sám Hospodin. Najväčšie osobnosti rastú v bojoch, súženiach a problémoch. Trpezlivosť ruže prináša. Na konci bodliaka vyrastie krásna ruža. Cez súženia rastú osobnosti. Jakub nám odkazuje – buďme trpezliví a vzmužme si srdcia! Pozrime sa na príklad Jóba! Na jeho život. Cesta existuje. Nebojme sa vykročiť do nového týždňa! Lebo aj dnes je Pán ľútostivý a milosrdný. Zverme Mu všetok náš zápas vo svojich modlitbách a On nás povedie!