Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. decembra 2007

Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú. On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť, ak sa aj my spreneverujeme (1Tim 2,15). On splnil a plní zasľúbenia dané už po potope sveta. On splnil aj mesiášske zasľúbenia, keď poslal svojho Syna za Spasiteľa. Jeho príchod nám znova pripomína advent, aby sme sa utvrdili v poznaní, že On prichádza k nám v Duchu Svätom stále, že skutky Božej lásky neustávajú, ale sa stále obnovujú. Pre nás to znamená upozornenie, aby sme v novom advente, v novom cirkevnom roku aj v celom živote kráčali ako Kristovi nasledovníci, ako noví ľudia novou, živou cestou. Aby sme sa všetci dali na pokánie, aby sme sa povzbudzovali k dobrým skutkom, aby sme neopúšťali svoje zhromaždenia. Isteže, my sami od seba to nie sme schopní, ale Pán nám pomáha, aby sme vedení Jeho Duchom žili ako Božie deti. Bez Jeho pomoci by sme naveky zahynuli. Tým viac, že už máme známosť pravdy, a predsa hrešíme. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo v Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel a stále prichádza ako Kráľ, plný spásy! Nestrácajme teda dôveru a s radosťou privítajme a prijmime Spasiteľa!