Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. decembra 2007

Neboj sa náhlej hrôzy... lebo Hospodin bude tvojou nádejou. Prorocké slová sú priam klasickým adventným textom. Ján Krstiteľ, veľký prorok adventu, Kristov predchodca, ktorý Mu pripravoval cestu, si ich vztiahol na seba. Kiež by tie slová, ktoré treba hovoriť k srdcu Jeruzalema, k cirkvi, ako duchovnému Jeruzalemu i k srdcu každého z nás, nezostali hlasom, ktorý zanikne na púšti. Pochopme v tomto prípravnom čase, že prehovorili Hospodinove ústa! A Jeho Slovo, Slovo nášho Boha, ktoré zostáva naveky, nech je pre nás sväté a záväzné! Lebo cesta, po ktorej k nám Boh prichádza, je hrboľatá a často nezjazdná. Sú v nej údolia duchovného úpadku, vrchy a kopce duchovnej pýchy, nerovné miesta, na ktorých vybočujeme z cesty posvätenia, hrboľaté kraje, ktoré otriasajú našou vierou a dôverou. Prorok napomína k urovnaniu cesty. Dnes by sme mohli povedať, k stavbe diaľnice, na ktorej by nič nemalo prekážať Pánovi, aby prišiel k nám a aby sme my mohli prísť k Nemu, aby sme sa stretli s Ním a privítali Ho s nadšeným zvolaním: Hosana!