Slovak Czech English German Polish

Streda, 05. decembra 2007

Panuješ nad vzdutým morom; keď dvíha svoje vlny. Veľmi sa mýlili tí, ktorí tvrdili, že náboženstvo ľudí udržiava v strachu. Čo sa týka kresťanstva, pravdou je pravý opak. Mnohí sme to mohli sami zakúsiť, že kresťanské náboženstvo pomáha zbaviť sa strachu. Mnohokrát počujeme, ako zo Starej, tak i z Novej Zmluvy výzvu: „Neboj sa! Nebojte sa!“ Najmocnejšie znejú tieto slová z úst Pána Ježiša Krista. Ako pri Jeho narodení, tak aj pri Jeho vzkriesení hovorí anjel: „Nebojte sa!“ Strach je často následkom nedostatku dôvery v Boha, je následkom malej viery. Učeníkov v búrke na mori pomenoval Pán ľuďmi malej viery, lebo sa báli, hoci On bol s nimi. Ako sa môže báť kresťan, keď je s ním Ten, ktorého aj vetry, aj more poslúchajú? Ako sa môže báť kresťan, keď má toho Pána, ktorý premohol svet? Premohol aj diabla, aj hriech, aj smrť. Izrael sa nemusel ustrašene pozerať vôkol seba, keď mal svojho Boha. My sa nemusíme bezradne pýtať, odkiaľ nám príde pomoc, keď vieme, že naša pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebo i zem (Ž 121). Preto sa nebojme, len verme a prosme Pána, aby nám pridal viery! A On sa nám prihovorí: „Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!“ (J 14,1)