Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. decembra 2007

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Ak je Izaiáš označovaný ako evanjelista Starej Zmluvy, tak náš text patrí skutočne do oblasti radostných zvestí, teda evanjelia. Hovorí o Božom služobníkovi, ktorého si Hospodin obľúbil a povolal Ho k spáse, obdaril Ho svojím Duchom, dal Ho za sprostredkovateľa Zmluvy a za svetlo nielen Izraelovi, ale všetkým národom. S osobnosťou Božieho služobníka sa budeme stretávať v textoch a ich výkladoch, čo je zvlášť aktuálne v tomto adventnom čase. V čase očakávania a prípravy na prijatie zasľúbeného Mesiáša. V tomto Božom služobníkovi môžeme spoznať Pána Ježiša Krista. Na to nám poukazuje Nová Zmluva, v ktorej sa Boh k Nemu sám priznáva pri krste v Jordáne aj na vrchu Premenenia ako k svojmu vyvolenému, v ktorom sa Mu zaľúbilo a najmä v Matúšovi 12, 18 – 21, kde sa slová nášho textu uvádzajú ako naplnenie Izaiášovho proroctva. Nech aj nás Jeho príchod poteší istotou, že nás On prišiel vyviesť z väzenia, z otroctva hriechu, z duchovného Egypta a Babylonu. „Ajhľa, tu sú tie dni, / po ktorých už dávni / proroci túžili, / nám ich oznámili, / doba zasľúbenia, / nášho vykúpenia“ (ES 30,2).