Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. decembra 2007

Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde si ukladá mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj! Ústami proroka Boh označuje svoj ľud ako svojich svedkov. Vyvolený národ je svedkom veľkých skutkov Hospodinových, ktorými sa osvedčil ako jedinečný a jediný Boh, kým ostatné pohanské božstvá nič neznamenajú. Na základe týchto skutkov Božích, ktoré si Izrael často pripomínal, mohol byť vyvolený národ presvedčený o jedinom pravom Bohu, a tak nepodľahnúť vplyvom pohanského prostredia, ale plne dôverovať Hospodinovi ako Záchrancovi, na ktorého sa môže spoľahnúť. Lebo On je naďalej ten istý. Pán Ježiš Kristus ustanovil za svojich svedkov apoštolov, ktorí mali svedčiť o Jeho živote, smrti a najmä o Jeho vzkriesení, aby bol zjavný spasiteľný význam týchto udalostí a aby tak privádzal ľudí k viere v Neho. Pán však chce mať ako svojich svedkov aj tých, ktorí uverili v Neho, ktorí sú Jeho vyznavačmi. Teda ide tu aj o mňa a o teba, o každého jedného z nás a o celú cirkev. A sme my Jeho svedkami, sme my Jeho vyznavačmi? Svedčíme slovom aj životom v každej jeho oblasti, že sme Jeho? Je na nás zrejmé, že bývame s Ježišom? Slúžime v našom prostredí tomu, aby pre naše svedectvo ľudia uverili, že nasledovanie Ježiša Krista je jedinou nádejou pre lepší svet? Naše poznanie nás vedie k pokániu, a tak k poznaniu, ako veľmi je potrebné, aby Kristus vošiel do našich sŕdc, očistil a ovládol ich.