Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. decembra 2007

Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Boh prostredníctvom Izaiáša svojmu ľudu pripomína milosrdenstvo, ktorého sa mu oddávna dostáva a pozýva ho k sebe. Zaženie jeho priestupky ako oblak, vykúpi ho, znovu učiní svojím vlastníctvom a vyslobodí ho z otroctva. Na to je však nevyhnutná jedna vec: návrat Izraela k Bohu. Odpustenie totiž zaväzuje. Ak židia nepriľnú k Hospodinovi ako k svojmu Pánovi, sami sa zbavia ponúkanej milosti. Vernosť Bohu je predpokladom nového života i návratom do zasľúbenej krajiny. Izaiáš vyzýva nebesá, hlbiny zeme, vrchy, les i stromy k oslave Hospodina, ktorý vykúpil Izrael a ujal sa svojho ľudu. Celý svet má chváliť Boha, nielen pre Jeho stvoriteľský čin, ale najmä pre Jeho spásonosný zásah v prospech zajatého národa. Vykúpením Izraela sa obnoví nebo i zem, vrchy i stromy, miesta a predmety zaťažené modloslužbou. Tým, že svet bude oslavovať Boha, prestane byť smetiskom démonov a stane sa podnožkou Božej slávy. Oslobodenie vyvoleného národa je požehnaním aj pre okolie a prírodu. Hospodin zruší veštby pohanských mudrcov a verejne odhalí ich pomätenosť. Skrze Izaiáša ukáže, že Božie Slovo je pomocou, pravdou a spásou. Vzhľadom na to, že Boh je pravda, je pre nás kresťanov normou pre všetky učenia. Jeho zasľúbeniam môžeme vždy dôverovať a na ne sa spoliehať. Preto pokiaľ si niečím nie sme istí, overme si to vo svetle Písma Svätého! Tak zistíme, kde sa ukrýva pravda.