Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. decembra 2007

Nevynímaj nadobro z mojich úst slovo pravdy. Zaujímavosťou tohto odseku Písma Svätého je, že hovorí o perzskom kráľovi ako o pomazanom. Je to jediný prípad v Biblii, kedy sa pomazanie vzťahuje na pohanského vládcu. Kýros II. Veľký porazil v roku 539 pred Kristom Babylon a svoje kráľovstvo rozšíril do šírky 3200 kilometrov. Bola to najväčšia zo všetkých ríš, ktoré boli dovtedy známe. Prečo Boh pomazal Kýra? Pretože chcel, aby tento panovník vykonal zvláštnu úlohu týkajúcu sa Izraela. Kýros v roku 538 pred Kristom vydal edikt, na základe ktorého sa židia mohli vrátiť z babylonského zajatia späť do Jeruzalema. Božie mesto tak mohlo byť znova vystavané a vyvolený ľud smel slobodne uctievať svojho Boha. Z tohto Izaiášovho proroctva, ktoré sa naplnilo o 150 rokov neskôr, možno vidieť, že Hospodin má vo svojej moci všetky svetové ríše a politické systémy. On hýbe dejinami a prispôsobuje ich svojej vôli. Ľudská moc – na rozdiel od Božej – však nemá dlhé trvanie a nie je ani dokonalá. Boh dovolil, aby Babylon vzal do otroctva Izrael, lebo chcel svoj spurný ľud potrestať. Keď svoj zámer dosiahol, Babylon padol. Márne sa teda babylonský kráľ vystatoval svojou silou, pod rukou všemocného Boha sa musel pokoriť. Nepomohli mu preslávené babylonské múry, obrovské bohatstvo, ani obávaná armáda. Nezišli mu na um slová podobné Lutherovým: „Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni, máme však od Hospodina štít v každom boji.“ Aj dnešné mocnosti sú v Božej ruke, neobávajme sa, ale dôverujme!