Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. januára 2008

Hospodin Mojžišovi odpovedal: Kto dal ústa človeku - či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. Príchod Evanjelia Pána Ježiša Krista do Európy nám pripomína pyramídu, ktorá pozostáva z viacerých častí. Prvá časť: Božie videnie a poverenie apoštola Pavla, aby išiel do Macedónie. Pavel sa v poslušnosti „ponáhľa“ do Macedónie, aby tam zvestoval evanjelium. Druhá časť: Zvestovanie evanjelia niekoľkým ženám pri rieke. Tretia časť: Bohabojná obchodníčka Lýdia spoznala, že na spasenie je potrebné otvoriť Pánovi Ježišovi celé srdce. Štvrtá časť: Lýdia otvorila svoj dom pre evanjelium. Piata časť: Stala sa prvotinou cirkevného zboru vo Filipách (Sk 16,40), zboru, ktorý bol pre apoštola Pavla najväčším povzbudením (F 4,14–15). Takúto „pyramídu“ neskôr zažil aj doktor teológie R. Alderman. V roku 1971 z Božieho Slova pochopil, že za misiu vo svete je zodpovedný každý veriaci kresťan (Mt 28,19). Zvestoval evanjelium v novej časti mesta, často aj pod holým nebom na východnom pobreží Ameriky. Pán otvoril pre misiu srdcia niekoľkých ľudí a štyroch rodín. V roku 1974 vznikol malý zbor zameraný na vonkajšiu misiu. Pyramída požehnania v tomto zbore pokračuje dodnes. Len na poli zahraničnej misie podporuje tento zbor približne 80 misionárov v 40 krajinách sveta. Tretinu rozpočtu venujú na vonkajšiu misiu a svedčia: „Čím viac podporujeme misiu, tým viac Pán Boh požehnáva náš zbor.“