Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. januára 2008

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami. V 11. verši máme zvláštny výraz: „Verná to reč!“. Isteže, celé Božie Slovo je verná Božia reč k nám. Tento výraz obsahuje dva základné predpoklady Božieho služobníka: umrieť s Kristom a žiť s Kristom. Hlboký dojem na mňa urobil úryvok z filmu „Misia“. Brazílski domorodci priviazali misionára na kríž a hodili ho do dravej rieky. Boli to strhujúce zábery jeho života na plávajúcom kríži smrti. Odvtedy si každý deň pripomínam potrebu sebaukrižovania a žitia s Kristom (G 2,20). Len keď ukrižujeme svoje JA, môžeme žiť s Ním. Len tak Mu môžeme slúžiť ako verní učitelia (v.2), bojovníci s protivenstvami (v.3), atléti, ktorí bojujú „férovo“ (v.5), či ako namáhajúci sa roľníci (v.6).