Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. februára 2008

Hospodin Boh je slnkom a štítom. Vždy, keď myslím na apoštola Pavla, som Pánu Bohu vďačný za to, že mu tak jasne ukázal nás, pohanov. Na všetkých tých, ktorí nikdy nepatrili a ani nebudú patriť k vyvolenému Božiemu národu - Izraelu. Vďaka tomu, že apoštol Pavel poslúchol slová Pána Ježiša: „Choďte teda, a čiňte mi učeníkmi všetky národy...“, dnes celý pohanský svet čelí výzve Kristovho evanjelia. Apoštol Pavel a po ňom všetci verní evanjelisti a apoštoli pomáhajú získať pre Krista celý svet. Vždy ma zahanbuje apoštolova jasná výzva ísť a znášať aj príkoria a utrpenie, ale neprestať hlásať „dobrú správu“. Ako je dnes na tom v tejto službe cirkev? Skúsme o tom spolu pouvažovať! Napríklad, ako nás, evanjelikov, dnes zaujíma „pohanský svet“? Má naša cirkev nejakú stratégiu, ako získať moderných pohanov? Majú naše zbory vytvorené programy, ktorými by sme sa mohli skontaktovať so svetom okolo nás? Alebo je to len o našom, ´evanjelickom´ čoraz uzavretejšom svete? V kostoloch, zborových sálach, modlitebniach... Sme uzavretí sami do seba a mnohí uverili sebaklamu, že sme tu sami pre seba. Že našou prvoradou úlohou je chrániť naše tradície, zvyky, piesne a formy zbožnosti. A aké je ovocie takéhoto života? Je nás čoraz menej, naša cirkev starne a umiera. Zlá diagnóza! Prečo? Pretože tu nie sme sami pre seba. Pán Boh nás tu má práve kvôli pohanom, ktorí žijú okolo nás. Chce, aby sme sa stali apoštolmi a vychádzali zo svojho cirkevného bezpečia von - do sveta! Každý dobrý evanjelik je ten, ktorý evanjelium verne žije a prináša ho svojmu okoliu: svojej rodine, kolegom, priateľom. Ich životy predkladá v modlitbách Pánu Bohu a prosí za nich o milosť. Je bdelý a pripravený priniesť im dobrú správu o Pánovi Ježišovi, pozvať ich do Jeho blízkosti, sprevádzať ich na ceste za Kristom. Je čas povedať spolu s Pavlom: „Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.“