Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. februára 2008

Keď sa naješ a nasýtiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina. V prvých kresťanských zboroch bol biskup starším, dozorcom. Apoštol Pavel napomína Títa, aby všade tam, kde vznikli spoločenstvá veriacich, ustanovil starších. Boli to muži starší vierou aj vekom, ktorých charakter musel spĺňať vysoké požiadavky. Starší zboru nesmel byť samoľúby a ješitný, ani hrubý a vulgárny pijan, či bitkár – ale milovník dobra, pohostinný, pobožný, mierny a spravodlivý kresťan. Okrem toho strážcom pravého slova podľa učenia, čiže znalcom Božieho Slova. Zaujímavé! Definícia biskupstva akú dnes nepoznáme. Ako je to dnes v našich zboroch? Namiesto starších – episkopos - dnes máme v presbyterstvách veľa formálnych osôb, čestných členov, ľudí, ktorí sú dobrí hospodári, manažéri alebo iní titulovaní odborníci. Apoštol Pavel však o takýchto vlastnostiach vôbec nehovorí. Nenariaďuje Títovi, aby za starších vybral najlepších ekonómov, právnikov a lekárov. Nehovorí o profesionálnej výbave týchto ľudí, ale o ich viere, charaktere a znalosti Písma. Pri výbere a voľbách presbyterov sa dnes málokde spomínajú tieto biblické kritéria. Na mnohých miestach sme radi, že „to vôbec niekto vezme“. Ak je to tak, svedčí to o našej biede. Apoštol Pavel najlepšie vedel, že cirkevný zbor bez episkopos nebude schopný rozvoja ani služby. Aj dnes zdravie zboru závisí od zdravého jadra, ktoré by mali tvoriť zodpovední starší kresťania. Potrebujeme sa modliť za naše zbory, aby si Pán Boh vychoval mnohých episkopos a povolal ich do služby starších v každom zbore.