Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. februára 2008

Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň! Koľko práce a námahy je spojenej s každou stavbou, ktorú obdivujeme! Zvlášť kultúrne pamiatky. Keď vstupujem do majestátnych kresťanských chrámov, cítim nielen svoju malosť a bázeň, ale neviem sa zbaviť otázky: „Chcel toto všetko od človeka Pán Boh? O úžasnej stavbe chrámu v Jeruzaleme povedal: „Nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený!“ A stalo sa! Veď On chce naše srdcia! Aj ďalšie nebezpečenstvá prídu na nasledovníkov a vyznavačov Pána Ježiša Krista. Dobre si ich prečítajme! Človeku naháňajú strach! „Toto všetko príde na nás?“ Keby sme mali pred sebou zmapovanú situáciu vo svete, zistili by sme, že toto všetko sa deje: na každom mieste niečo iné. Naša krajina nie je výnimkou! Majme otvorené zmysly a vnímajme! Cvičme sa vo viere a dôvere v Pána Ježiša Krista! Dôverujme Jeho slovám! Priam sa z nich učme, ako sa máme správať v jednotlivých situáciách, aby sme neboli zaskočení! Potrebujeme veľa Jeho múdrosti, tichosti a pokornej poslušnosti. Ako to dosiahnuť? Len vzdelávaním sa v Jeho Slove získavame odvahu k viere v každej situácii. Postupne a s modlitbou! Tak nám Pán Boh pomáhaj!