Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. februára 2008

Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó, Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ! Dôrazná, naliehavá a stále aktuálna výzva! Prečo? Len „… židovské dejiny posledných dvetisíc rokov počítajú, že sa za mesiášov hlásilo vyše päťdesiat osôb… Žiadna však nespĺňala kritéria Mesiáša, ktoré sú zapísané v Starej Zmluve… Evanjelistovi Matúšovi veľmi záležalo na tom, aby dokázal, že Ježiš Kristus je Mesiáš, lebo „splnil to, čo Boh o Ňom hovoril cez prorokov.“ Nevieme, či sú dnes spočítaní tí, ktorí sa hlásia za spasiteľov mimo židovských dejín. Je veľmi smutné, koľkých ľudí sa im podarilo zviesť. Aj z kresťanských radov! Ako je to možné, že sa kresťania nechávajú zviesť a oklamať? Stále sú ohrození zvlášť tí, ktorí nie sú zakotvení v Božom Slove, ale príliš kriticky hľadia na životy - možno sebe podobných - kresťanov a porovnávajú sa s nimi. Lenže aj tí najvernejší vyznávači Pána Ježiša Krista sa môžu „potknúť a padnúť“. Kým však trvá Božia milosť, môžu sa aj vrátiť. Pre všetkých stále platia slová Písma: „…vy sa majte na pozore… kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol (1K 10,12)… Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní!“ (1K 16,13)!