Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. februára 2008

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom. Je zaujímavé, aké reakcie medzi ľuďmi vyvoláva meno Ježiš Kristus a, paradoxne, medzi tými, ktorí si hovoria ´kresťania´, lebo občas prídu do kostola a sú pokrstení, konfirmovaní či sobášení. Prevláda medzi nimi takýto názor: „S Bohom Otcom nemám problém, veď tento svet musel stvoriť niekto inteligentný a dokonalý, ale Ježiš Kristus? To bol ´dobrý človek´ a ´mysliteľ´, ale Boh? Tak to asi nie...“ Tento názor na Boha-Syna sa s nami ťahá už od začiatku kresťanstva až dodnes, takže to v podstate nie je nič nové. Aj mňa sa niekedy žiaci v škole pýtajú: „Prečo už dnes nemáme také proroctvá a prorokov ako v Starej Zmluve?“ Zjednodušená odpoveď znie: „Pretože Boh povedal svoje posledné slovo: Tým je Pán Ježiš Kristus.“ Či chceme alebo nie, vždy, keď budeme hľadať odpovede ohľadne večného života, odpustenia hriechov, uzdravenia minulosti, novej šance, či na otázky zmyslu života, skôr či neskôr narazíme na meno Ježiš Kristus. Keď Pán Ježiš učeníkom rozprával o tom, že musí odísť domov, k svojmu Otcovi, aby svojim verným nasledovníkom pripravil cestu, dodal: „A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš sa opýtal: „Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu?“ To je častá otázka, ktorú si aspoň raz v živote položí asi každý človek. Iná otázka je, či je pripravený aj na Božiu odpoveď. „Ježiš mu riekol: „Ja som Cesta i Pravda i Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (J 14,4-6). Alebo slovami apoštola Pavla: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!“ (Sk 16,31). O tom, ako sa dostať do neba a mať večný život a odpustenie hriechov môžeme teologizovať, filozofovať či meditovať, môžeme sa búchať do našich evanjelických hrudí, akí sme my evanjelici, ako chodíme do kostola a robíme v cirkvi to či ono... Bez Ježiša Krista ako osobného Boha, Pána a Spasiteľa, to budú pred Božou tvárou všetko iba prázdne gestá a záslužné skutky. Jediná cesta do neba vedie cez Pána Ježiša, lebo On jasne povedal: „Ja som Cesta i Pravda i Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Nedal nám na výber, nedal nám „inú“ cestu, ale seba ako cestu k svätému Bohu. Si už na nej? Je Ježiš Kristus aj tvojím Bohom a Spasiteľom? Máš istotu, že si Božie dieťa vykúpené krvou Pána Ježiša? Ak nie, nič ti nebráni, aby si sa aj v tejto chvíli pomodlil a poprosil Pána Ježiša, aby vstúpil do tvojho srdca a stal sa tvojím Bohom a Pánom. Je to najdôležitejšie rozhodnutie v tvojom i mojom živote.