Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. februára 2008

Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi. V minulosti sa na poštové zásielky a dôležité dokumenty používal vosk a pečatidlo ako záruka a zabezpečenie, že obsah zásielky nebude otvorený predčasne. Keď bola pečať predčasne zlomená, znamenalo to, že niekto zásielku násilím otvoril. Pri pečatení sa muselo dbať na tri veci: 1.) Pečať musela prísť do bezprostredného styku s voskom; 2.) odtlačok sa musel podobať originálu; 3.) pečaťou bol zabezpečený majetok vlastníka. Ježiš Kristus nám poslal svojho Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva, a tak si nás „zapečatil“. Čo to znamená? Sme v úzkom kontakte s Pánom Ježišom Kristom Dennodenne nás premieňa na svoj obraz a sme pod ochranou Ducha Svätého. Čo sa musí stať s voskom, kým sa dostane do bezprostredného kontaktu s pečaťou? Vosk musí zmäknúť. Musí prísť do styku s ohňom! „Náš Boh je stravujúci oheň“ (Žid 12,29). Pečatenie je teda vnútorný proces. Aj keď sa však deje v skrytosti, výsledky sú jasné, zrejmé a viditeľné. Nesieme pečať Ducha. Podobáme sa Pánovi. Mojžišovi žiarila tvár, keď z Božej prítomnosti prichádzal k izraelskému ľudu, aj keď si to on sám neuvedomoval. Ako žiarime my? Sme ožiarení Božou slávou alebo žiarením obrazovky TV, či počítača? Môžu o nás ostatní povedať, že žiarime slávou svätého Boha? O tejto pečati platí, že Pán Boh môže len vtedy položiť na vás svoju pečať, ak ste Mu zasvätili svoj život. Meno umelca nájdeme na jeho diele. Podpísal by sa Rubens Picasso alebo niekto iný z veľkých maliarov pod obraz nejakého „machliara“? Právo vlastníctva a zasvätenie nesie dvojakú pečať. Nie sme „zapečatení“ len ako Jeho vlastníctvo, sme zapečatení aj pre Jeho službu. Má to praktické dôsledky, vedie nás to k službe. Ježišov život bol plný slúžiacej lásky. Nežil pre seba, ale pre druhých. To bolo obsahom Jeho života. Apoštol Pavel to vyjadril podobne: „...toho Boha, ktorému patrím, ktorému slúžim“ (Sk 27,23). Meno umelca nájdeme na jeho diele! Záleží len od nás, či ostatní nájdu meno nášho Majstra v našich životoch.