Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. marca 2008

Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnuť! O čo menej tento dom, ktorý som postavil. Mať takýto prísľub je úžasná vzpruha do budúcnosti. Božia milosť je však nielen vzpruhou, ale aj základom, podhubím, z ktorého rastie budúcnosť. Izrael v nepríjemnej situácii zajatia, chtiac zachrániť rôznymi spôsobmi duchovný odkaz otcov, predsa vidí úpadok. Iba so slzami v očiach spievajú piesne Sionské (Ž 137), spomínajúc na zašlú slávu duchovného života Božieho ľudu. Obnoviť Izrael napriek ľudskému úsiliu nie je v ich silách. Situácia sa začne meniť vtedy, keď do vysychajúceho stromu Izraela začne prúdiť životodarná miazga Božej milosti. Výrok „jedine milosť“ - nie je produktom iba Lutherovej reformácie, ale dávnou skúsenosťou Božieho ľudu už v starom Izraeli. Nevedú takéto tvrdenia človeka k duchovnej pasivite? K lacnému spoliehaniu sa na Pána Boha, ktorý všetko zariadi, aj keď my zotrváme v hriechu? Náš biblický text ukazuje, že správne pochopenie a prežívanie Božej milosti ľudí, naopak, aktivizuje. Pán Boh vytvorením „magnetického poľa svojej milosti“ zhromažďuje roztrúsený Boží ľud ako železné pilinky, ktoré sa nasmerujú k zdroju magnetického poľa. Ľud sa zrazu zhromažďuje k návratu do zasľúbenej zeme (v.7). Milosť je tou miazgou, ktorá pohne spiaci alebo odumierajúci strom Izraela k životu. Božia milosť nie je lacnou milosťou, ktorú možno zneužívať. Je milosťou, ktorá koná, je aktívna. Má však aj svoje hranice (v.8). Izrael to mohol v zajatí zažiť na vlastnej koži. Aj pre nás to má byť upozornením, aby sme falošným spoliehaním sa na Božiu milosť nezneužívali Jeho dobrotu. Miazga stromu nesmie trhlinami spôsobenými naším hriechom vytekať zbytočne na zem. Rany treba zaceliť pokáním. Božia milosť je úžasná ponuka, nová šanca k životu (v.8b-10). Nepôsobí však automaticky - bez našej vôle. V strome, ktorý má uzavreté kapiláry, nemôže prúdiť životodarná miazga. Preto je potrebné, aby sme sa Pánu Bohu otvorili modlitbou a v moci Jeho milosti, ktorá začala do nás prúdiť, konali poslanie, do ktorého nás povolal novou šancou. Trvalá ponuka Božej milosti neplatí iba pre starozmluvný Izrael, ale aj pre nás. Strom svojej cirkvi často „okopávame“ rozličnými duchovnými aktivitami v očakávaní, že táto snaha prinesie šťavnaté duchovné ovocie, ale výsledkom sú obyčajne nejedlé plánky... Niežeby „okopávanie“ nebolo potrebné, ale zbytočným sa stáva vtedy, ak sa nenecháme vtiahnuť do „magnetického poľa Božej milosti a lásky“, ktoré by nás viedlo správnym smerom a ak kapiláry stromu svojej cirkvi zabúdame otvárať pokornými modlitbami, aby cez ne mohla prúdiť miazga Božieho požehnania. Nech je aj pre nás Boží prísľub „...moja milosť sa nepohne od teba...“ radosťou a vzpruhou k lepšej budúcnosti. Využime túto úžasnú ponuku!