Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. marca 2008

Tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo! Vstupujeme do Veľkého týždňa. Veľkého, lebo si v ňom pripomíname najdôležitejšie udalosti dejín spásy. Obzvlášť Veľký piatok. Veľký preto, lebo nie malou, lež veľkou vecou je, že nevinný Ježiš obetoval svoj život za nás. Veľký týždeň, Veľký piatok i Veľká noc sú veľkými preto, lebo udalosti, ktoré sa počas nich odohrali, najväčšmi vypovedajú o veľkosti Božej lásky k nám. Lásky, ktorá – navzdory obeti svätého života – neprehrala. Na túto lásku – Ježiša – nám List Židom radí, aby sme sa v našich životných zápasoch sústredili. Od svojho krstu sme poznamenaní Ježišovým krížom. Ako On, tak ani my sa nevyhneme zápasu o zachovávanie vernosti Pánu Bohu. Nasledovanie Ježiša totiž nie je len vzletná poézia, ale náročný „beh“, v ktorom sa nezaobídeme bez vytrvalosti. K nej – teda k tomu, aby naša viera mala dlhý dych – nás povzbudzuje početné publikum tých, ktorí už svoj beh viery ubehli. Ako obecenstvo na štadióne nie je iba kulisou, ale posilou pre bežcov na trati, tak aj pre nás môže byť nesmiernou posilou pripomínanie živej viery našich predkov. Vďačné spomínanie na ich vernosť a pohľad viery na Ježiša – primknutie sa k zasľúbeniam Toho, ktorý zažal, nesie i podrží našu vieru – nám vlievajú silu k tomu, aby sme nerezignovali. Neustávajme teda v boji viery, nie sme v ňom ponechaní sami na seba!