Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. marca 2008

Neboj sa,..., hŕstka Izraela, ja ti pomáham - znie výrok Hospodinov - tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela. Ten, ktorý je rovný Bohu (F 2,6; J 10,30) a ktorý pre nás opustil nebeskú slávu, ide z ruky do ruky sťa partiový tovar. Z rúk veľkňazových sluhov cez samého veľkňaza a najvyššiu židovskú radu sa dostáva do rúk Piláta až Ho napokon zdrapnú ruky neotesaných zábavy chtivých rímskych vojakov. Pán Ježiš – Boží Syn, sa ocitá v rukách cudzincov – pohanov. Pilát vie, že celý proces je vykonštruovaný. Vie aj to, že jeho – miestodržiteľa Palestíny, predstaviteľa nenávidenej rímskej moci – Židia nemajú v obľube. Predsa sa však z tejto situácie pokúša vyťažiť niečo vo svoj prospech. On, mocnár a krutý cynik (L 13,6), ktorý mal kompetenciu na rozhodovanie, sa populisticky hrá na demokrata a slabošsky si nechá vytrhnúť „žezlo z ruky“ vyhlásením pochybného „referenda“. A Ježiš? Pre svoj – Boží ľud Izrael – pre tých, kvôli ktorým prišiel predovšetkým (Mt 15,24), ktorí Mu mali byť najbližší, má nižšiu cenu ako burič a vrah Barabáš. Syn živého Boha a jedného dňa aj Sudca najvyšší (Mt 25,31) trpí trest za ľudí, ktorí si Ho cenia menej ako lotra Barabáša! Akú cenu má Pán Ježiš pre nás? Pre mňa, pre teba?