Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. marca 2008

Prečo sa hádaš s Bohom tvrdiac, že On na žiadne slová človeka neodpovedá? Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, hoci si toho nevšímajú. Pán Boh súdi každého podľa jeho diela a bez uprednostňovania osoby. Pamätajme na to, pretože pred naším nebeským Otcom, ku ktorému sa modlíme, nebudeme mať na súde nijakú protekciu. Bude nás súdiť spravodlivo podľa našich slov, konania a myslenia. Apoštol nám dobre radí, aby sme konali s bázňou pred Ním. A to je niečo iné než otrocký strach z nemilosrdného pána. To je zdravá úcta veriaceho človeka k všemohúcemu Bohu. Ak vieš, že Boh je tvojim sudcom, bolo by veľmi opovážlivé, keby si Ho dnes a po všetky dni svojho života vo svojich myšlienkach, slovách a konaní ignoroval a pristupoval k Nemu ľahkomyseľne. To, že si dieťa Božie, ti nedáva právo konať svojvoľne. Pán Boh za teba draho „zaplatil“, aby ťa vykúpil z osídla hriechu, z diabolskej moci a večnej smrti. Nie striebrom ani zlatom, ale svojou predrahou krvou. Nemáš nič, s čím by si mohol pred Pánom Bohom obstáť sám. Vyslobodila ťa obeť Jeho Syna. Modli sa, aby si aj v dnešný deň žil v láske a úcte k svojmu nebeskému Otcovi!