Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. marca 2008

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. Na udalosti života možno hľadieť z dvoch perspektív: žabej a vtáčej, z ľudskej - pozemskej a Božej - nebeskej. Jákob - Izrael, ktorý bol v babylonskom zajatí, videl svoju situáciu zo žabej perspektívy ako beznádejnú. Podľa proroka Ezechiela mnohí volali: „Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení!“ (Ez 37,11). Podľa Izaiáša 40,27 mnohí sklamane hovorili: „Moje právo uniká môjmu Bohu!“ Učeník Tomáš žil ešte týždeň po vzkriesení Pána Ježiša v neistote a hľadal Jeho mŕtve telo. Podobne, ako predtým Mária Magdaléna, keď nariekala: „Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili“ (J 20,13). Určite aj dnes je medzi nami mnoho ľudí, ktorí to v živote nemajú ľahké. „Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýnajú a klesajú.“ Nikto nemôže poprieť ich katastrofálnu životnú situáciu. Vždy je to však pohľad zo žabej perspektívy. – Dnes sa nám však už ponúka pohľad zhora, z orlej perspektívy, že Vzkriesený Kristus je živý Boh. On neustáva a neumdlieva. Jemu sa nič nevymklo z rúk. On mení ľudí, aj zložité situácie. Tí, ktorí v Neho dúfajú, nebudú zahanbení, tí, čo očakávajú v modlitbách, pri počúvaní Jeho Slova a sú otvorení pôsobeniu Ducha Svätého - tí všetci dostanú novú silu. Milý brat, sestra! Poznáš niekoho, kto je práve teraz na dne, kto umdlieva a klesá pod ťažkým bremenom svojho života a nevie sa modliť, nepozná Božie Slovo ani nemá svetlo Ducha Svätého? Modli sa za neho a povedz mu, že Hospodin je večný Boh, že Ježišovi Kristovi je daná všetka moc na nebi aj na zemi, že aj jemu chce dať orlie krídla, na ktorých vzlietne do slobody Božích detí!