Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. apríla 2008

Neodstúpime od Teba, dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme. Taký názov má kniha od W. Trobischa, evanjelického farára a misionára v Afrike, ktorý sa podobne, ako jeho manželka, venoval poradenstvu mladých ľudí pred vstupom do manželstva a počas manželstva. Túto knihu v slovenskom preklade vydal Tranoscius v roku 2000 (druhé vydanie) a patrí k dobrej literatúre, ktorá sa zaoberá touto tematikou. Sme Bohu za tieto príručky vďační aj za to, že v našej cirkvi sa otázkam vzťahov medzi chlapcami a dievčatami a neskôr medzi mužmi a ženami intenzívne venuje Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Rodinné spoločenstvo aj evanjelické školy. Manželstvo je vo všeobecnosti v kríze. Aj v apoštolskej dobe bolo treba riešiť vzťah medzi mužmi a ženami, vrátane otázky zmiešaných manželstiev. V tomto odseku Písma je nápadne, že v 6 veršoch sú napomenutia ženám a len v jednom verši napomenutie mužom. Berieme do úvahy dobové pozadie textu, ale nevylučujeme platnosť Božieho Slova pre naše manželstvá. Ak chce dnes veriaca žena získať pre vieru v Ježiša Krista svojho neveriaceho manžela, viac zapôsobí na neho príkladným životom v láske a tichosti, než množstvom slov alebo módnym obliekaním. To isté platí aj pre slobodné dievčatá, ktoré túžia po vydaji. Vnútorná krása je viac než zovňajšok a dôvera v Božie vedenie je viac ako sebapodsúvanie. Pán Boh dá v pravý čas vedieť, komu povedať svoje „áno“! V napomenutí pre mužov vidím štyri myšlienky: a.) Sme síce veľmi rozdielni, ale pred Pánom Bohom rovnocenní. b.) Hovorme „Nie!“ panovačnosti a tyranií! Hovorme „Áno!“ službe a pomoci! c.) Materstvo nikto nemôže nahradiť, a preto veľká úcta patrí ženám-matkám! d.) Dbajme na modlitebný život vo dvojici. Je to nádherné, keď sa manželia spolu modlia ako jedno srdce a jedna duša. Kto hovorí s otvoreným srdcom s Pánom Bohom, nemôže nehovoriť láskavo so svojim manželským partnerom. Domáca pobožnosť je dobrým výchovným prostriedkom pre deti v rodine.