Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. apríla 2008

Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu, buď mu pastierom a nos ho naveky. Keď roľník túži po dobrej úrode, dovezie na pole hnojivo a zaorie ho. Aj apoštol vie, že vďaka a požehnanie sú živinami zboru. Preto začína nimi. Vzápätí však vyťahuje pluh. Dobre ostrý a ťažký, aby preoral myslenie korintských kresťanov, a vlastne aj to naše. Zapamätajme si, že ak chceme niekoho napomínať, najprv mu žehnajme a ďakujme za neho Pánu Bohu! Tešme sa, že nebeský Otecko nenecháva svoje deti svetu napospas! Dáva im dostatok, rôzne dary, spoločenstvo, svoje Slovo, všetku známosť a upevňuje ich, aby vydržali bez úhony až do konca. Sme obohatení spásou z viery, a vlastne aj samotnou vierou. Sme obdarovaní prítomnosťou Božieho Syna, ktorá je taká úžasná, keď ju prijmeme! Berme svedectvo o Ňom vážne, viac netreba!