Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. apríla 2008

Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov! Ľudská múdrosť hovorí: ´Ja to dokážem, ja to zvládnem, ja si poradím.´ Ľudská múdrosť skutočne dokáže veľké veci. Stavia veľkolepé budovy, píše vynikajúce diela, prináša čoraz dokonalejšiu techniku, ustanovuje spoločenské zriadenia a systémy... Lenže ľudská múdrosť vymýšľa aj vojny, umožňuje žiť silnejším na úkor slabších, dokáže drancovať prírodu, ničiť životné prostredie, predávať drogy, zarábať na klamstve a nemravnosti... Ľudská múdrosť obrátená proti Bohu stavia babylonskú vežu. Vo svojej pýche si privodzuje pád a zánik. Naopak, múdrosť ktorá počíta s Bohom, stavia koráb. Možno svetu na posmech, ale verným na záchranu. Rovnako aj kríž je pre svet bláznovstvom, ale v záplave ľudského hriechu je jedinou možnosťou záchrany. Slovo o kríži môže ľudská múdrosť považovať za bláznovstvo, ale Božie bláznovstvo je viac ako každá ľudská múdrosť. Čo Boh skryl pred múdrymi a rozumnými, zjavil nemluvňatám (Mt 11,25). Len keď budeme stáť pred Bohom ako najmenší, najbezmocnejší a najbezradnejší, teda s pokorou a bázňou, vtedy pre nás kríž Pána Ježiša nebude bláznovstvom, ale mocou - najväčším prejavom Božej veľkosti a múdrosti.