Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. apríla 2008

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril. Spomeňme si na príbeh o Dávidovi a Goliášovi. Z ľudského pohľadu, útly a neskúsený Dávid nemal proti vojnou ošľahanému Goliášovi žiadnu šancu. V podstate to bol vopred prehratý zápas. Zásadný rozdiel bol však v tom, že na Dávidovej strane stál Hospodin. V Jeho moci Dávid porazil obra. Víťazstvo nebolo Dávidovo, ale Božie. V podobnej pozícii sa často nachádzajú aj nasledovníci Pána Ježiša Krista. Pred obludnou mocou tohto sveta stoja ako Dávid proti Goliášovi. Sú vnímaní ako slabí a bezradní a v podstate - bez šance. Zásadný rozdiel je však v tom, že na ich strane stojí ten najmocnejší Bojovník. On nemá dôvod zasahovať tam, kde napínajú svaly ľudia dokazujúc si svoju silu. On stojí na strane slabých. Apoštolovi Pavlovi, ktorý mal všetky predpoklady na to, aby sa svojimi úspechmi mohol chváliť, Boh hovorí: „Dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva“ (2K 12,9). Vari nám chce Boh povedať, že berie najmä neschopných, slabochov a bedárov? Iste nie. My však oproti Nemu takí skutočne sme. Tí, ktorí to uznajú, vedia, že nie naša múdrosť a sila, ale Božia moc je našou chválou.