Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. apríla 2008

Duša mi k Tebe priľnula a Tvoja pravica ma podopiera. V niektorých mestách pôsobí aj niekoľko cirkví alebo rôznych kresťanských denominácií. V takomto prostredí býva v súvislosti s návštevou kresťanského zhromaždenia počuť: ´Idem na toho, či onoho´... To znamená, že ´si idem vypočuť zvesť toho alebo onoho kazateľa´. Na služby Božie teda nejdem preto, aby som chválil Trojjediného Boha, ale idem kvôli istému človeku. Sledujem to, čo mi vyhovuje. Takéto počínanie apoštol Pavel kvalifikuje ako príliš ľudské. Vďaka takémuto prístupu, nezrelosti vo viere, vzniká v spoločenstve kresťanov mnoho nezhôd. Dospelý vo viere sa neviaže na ľudí, ale jedine na Krista. Nesleduje iba vlastné záujmy a nenecháva sa viesť svojou telesnosťou, ale Božím Duchom.