Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. apríla 2008

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť. Už vidím duchovnú evanjelickú „elitu“, inteligenciu, zbožnejších, myslím, čistejších kolegov! Ako by asi reagovali, keby som povedal: „Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím Vás! (G 4,12) Tak však apoštol Pavel sústreďuje všetku našu pozornosť nie na seba, ale na Krista. Preto tak nekompromisne volá: „Ale z milosti Božej som, čo som a Jeho milosť nebola pri mne daromná“ (1K 15,7). Teda to, k čomu apoštol volá dnes i nás - je MILOSŤ. Proti uleteným entuziastom stavia apoštol cestu kríža, a nie svojej slávy. „My sme blázni pre Krista - vy múdri v Kristovi.“ Apoštol Pavel poznal, že záchrana je v tom, čo Boh koná v Kristu, nie v tom, čo konáme my. „Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekali bezbožnosti...“ (Títovi 2,11-13). „Lebo je výborné, keď sa srdce posilňuje milosťou a nie pokrmami“ (Žid 13,9). Milosť to je Božie konanie v Kristu v našom živote. Dnes píšem všetkým, ktorí čítate tieto riadky tak, ako apoštol Pavel písal veriacim v Korinte. Znova opakujem vyznanie apoštola: „Z milosti Božej som, čo som a jeho milosť nebola daromná...“ Hovorí slovo pravdy. Pre veriacich v Korinte sa stal duchovným otcom... Evanjeliom ich splodil k životu viery, nie sú mu ľahostajní, preto sa odváži povedať s otcovskou autoritou: ´Napodobňujte ma... privádzajte ku Kristovi ďalších, staňte sa poslednými, slabými, lebo´ „moja moc sa v slabosti dokonáva“ (2K 12,7), buďte znevažovaní, odpadkami... ´Napodobňujte ma a žehnajte´, „zlorečia nám, a my žehnáme... hanobia nás, a my sa im prihovárame“. Apoštol Pavel sa prejavuje ako láskavý otec, ktorý miluje svoje duchovné deti a chce ich „priviesť k rozumu“. Aj preto, že jeho láska vidí a pomenúva pravdu, ktorú vidí, aby im pomohol. Pavel vie, že deti sa potrebujú učiť žiť vo viere. Učme sa aj my od apoštola Pavla, ktorý hovorí: „Nasledujte ma, ako aj ja nasledujem Krista!“ (1K 11,1).