Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. mája 2008

Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť. Dnes si pripomíname vstúpenie Pána Ježiša Krista do neba. Evanjelisti nám rozprávajú ako Jeho učeníci túžobne hľadeli za Ním a nevedeli sa zmieriť s tým, že je definitívny koniec ich pozemského spoločenstva s Ním. Apoštol Pavel nebol osobne prítomný pri Pánovom odchode zo Zeme, ale v Duchu Svätom mu bolo darované vidieť tú neopísateľnú slávu Pána Ježiša, ako sedí po Otcovej pravici. On Ho posadil „nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvá a nad každé meno...“ Teda celý svet, celý vesmír, všetky Božie bytosti, ale aj diabolské – od Boha odpadnuté - mocnosti. On je Pánom, „nie len v tomto, ale aj v budúcom veku“. Aké to potešenie pre všetkých, ktorí trpia pod akoukoľvek nadvládou, zotročením, či zneužívaním! Veď Jemu bola daná všetka moc na nebi i na zemi. A čo nás, veriacich v Neho, zvlášť obohacuje? Vedomie, že On, vyvýšený nad všetko, nezabudol na svojich tu, na Zemi, ale priznáva sa k cirkvi ako k svojmu vlastnému telu! On nás chce všetkých napĺňať svojím Svätým Duchom, Ním nás viesť, posilňovať a upevňovať v nádeji na svoj Druhý Príchod a nastolenie Jeho večného kráľovstva.